| |     latinica | english  
Насловна
Путне исправе

За време боравка у иностранству, путна исправа служи њеном имаоцу за доказивање идентитета и као доказ о држављанству Републике Србије. Путну исправу сме да користи само лице на чије име је издата. Молимо да путне исправе за време боравка у иностранству чувате.


У случају губитка или оштећења обратите се најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

Информације о томе шта је потребно за издавање биометријског пасоша Републике Србије:


Обавештавамо да је за подношење захтева за израду биометријског пасоша у Генералном конзулату  Републике Србије у Салцбургу неопходно претходно заказивање термина. Заказивање се врши радним данима, у периоду од 08:00 до 13:00 часова на телефон 0662/845-254.


Биометријске пасоше Републике Србије издају надлежни органи Министарства унутрашњих послова.


Захтеве за биометријске пасоше можете поднети и у дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије у иностранству.


За издавање биометријског пасоша потребно је лично присуство, као и присуство малолетног детета уколико подносите захтев и у његово име.


Уз захтев се прилажу следећа документа у оригиналу:


1. документ за идентификацију: биометријски пасош Р.Србије или плави пасош СР Југославије;


2. важећа дозвола боравка у Р. Аустрији (Ауфентхалтстител - боравишна виза) - ако је истекла, приложити потврду надлежног органа да је поступак продужења у току са овереним преводом на српски језик од стране овлашћеног  судског преводиоца. Двојни држављани могу доставити на увид ИД-карту или аустријски пасош;


3. уверење о држављанству из Републике Србије (не старије од годину дана);


4. извод из матичне књиге рођених на домаћем обрасцу Републике Србије (розе боје са холограмом);


*уколико не поседујете наведена документа (Извод из матичне књиге рођених и Уверење о држављанству), приликом подношења захтева за пасош потписаћете сагласност да се та документа прибаве службеним путем


• држављани Републике Србије који су рођени на територији бивших СФРЈ република, а који у претходном периоду нису покренули поступак за упис у матичне књиге рођених Републике Србије, без одлагања треба да покрену одговарајуће управне поступке и регулишу обавезу уписа у матичне књиге рођених Републике Србије, јер неће моћи да прибаве нове путне исправе уколико не буду имали изводе из матичне књиге рођених Републике Србије;


• ако је биометријски пасош, који истиче, добијен у Генералном конзулату Р.Србије у Салцбургу, а особа је рођена на територији бивших СФРЈ република и у међувремену није извршила пријаву рођења у матичне књиге Републике Србије, потребно је да покрене поступак уписа у матичне књиге рођених Р.Србије и по његовом окончању, приложити и нови извод из матичне књиге рођених Републике Србије на домаћем обрасцу (розе боје са холограмом);


• ако је биометријски пасош, који истиче, добијен у Генералном конзулату Р.Србије у Салцбургу, није потребно приложити уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених;


• ако је биометријски пасош, који истиче, добијен у Генералном конзулату Р.Србије у Салцбургу, а дошло је до промене личних података, потребно је приложити ново уверење о држављанству и нови извод из матичне књиге рођених са промењеним личним подацима;

• ако је Ваш биометријски пасош нестао (изгубљен или украден) и желите да у Генералном конзулату Р.Србије у Салцбургу поднесете захтев за добијање новог, осим наведених докумената, потребно је да пријавите нестанак пасоша у најближој полицијској станици или у Бироу за нестале ствари (Fundamt) и затражите потврду губитка пасоша (Verlustmeldung), коју ћете превести на српски језик код овлашћеног судског преводиоца. Обавезно је и да доставите копију несталог пасоша.

Малолетно лице, без обзира на старост, добија властити пасош и не може се уписати у пасош родитеља. Малолетно дете мора да буде присутно. За малолетна лица, поред горе наведених докумената, неопходно је присуство оба родитеља (родитељи су у обавези да донесу своје важеће пасоше) или оверена сагласност родитеља, који није присутан (родитељ који долази са дететом је у обавези да донесе свој важећи пасош). Изјава о сагласности другог родитеља је неопходна и у случајевима када је један родитељ страни држављанин. Ако је дете поверено једном од родитеља на бригу и старање, потребно је да приложите правоснажно решење о старатељству у оригиналу од суда у Србији или правоснажно решење од суда у Аустрији са овереним преводом на српски језик, од стране овлашћеног  судског преводиоца.


Законски рок за решавање захтева је до 60 дана, који је прописан чланом 34. став 2. Закона о путним исправама.


Захтев за издавање пасоша може се поднети најраније седам месеци пре истека рока важења већ издатог пасоша.


Дипломатско-конзуларна представништва нису у могућности да приме захтеве за биометријски пасош за следећа лица:
а) новорођену децу у иностранству док се не изврши пријава рођења, односно, не упишу у матичну књигу рођених у Србији, пријави пребивалиште и одреди ЈМБГ (јединствени матични број грађанина)
б) која закључе брак пред иностраним органом и обрате се за издавање пасоша ради промене презимена, све док наведена промена презимена није извршена и у матичним књигама у Србији.


За детаљније информације у вези са издавањем пасоша, молимо да се обратите најближем конзулату или амбасади.


Важност плавих пасоша са ознаком „СР Југославија" престала је 31. децембра 2011. године.


Изгубили сте путну исправу у иностранству


Уколико сте изгубили или Вам је украден пасош у иностранству, молимо да пријавите његов нестанак полицијском органу земље у којој боравите и затражите потврду о пријави губитка. Са том потврдом обратите се најближем дипломатско-конзуларном представништву Р. Србије, како би пријавили нестанак пасоша.


Чланом 42. Закона о путним исправама Републике Србије прописано је да лице које у иностранству изгуби путну исправу, њен нестанак треба да пријави најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије, након чега ће надлежни орган Републике Србије путну исправу прогласити неважећом.


Нестали а непријављени пасоши, као и Ваши лични подаци у њима, могу бити злоупотребљени уколико пасош не буде благовремено оглашен неважећим.


Информације о томе шта је потребно за издавање путног листа Републике Србије:


Уколико из било ког разлога морате хитно путовати у Републику Србију, а пасош Вам више не важи или је оштећен, украден или изгубљен, Генерални конзулат Р.Србије у Салцбургу Вам може издати путни лист, који служи само за одлазак у Србију и не може се користити за даља путовања или повратак у Аустрију.


Потребно је да приложите:

- две слике 3,5цм x 4,5цм,

- постојећи пасош (уколико је истекао или оштећен) или

- потврду о губитку/крађи пасоша (уколико је украден или нестао),

- личну карту Р. Србије, уколико је имате.


У случају губитка или крађе пасоша, потребно је да се обратите најближој полицијској станици према месту Вашег боравка у Р.Аустрији, пријавите губитак или крађу путне исправе Р. Србије и узмете потврду са уписаном именом и презименом, датумом и местом рођења, као и напоменом да сте пријавили губитак/крађу пасоша. Потврду треба да сачувате због издавања нове путне исправе у Р. Србији.

Путни лист можете добити истога дана уколико поред потврде о губитку, поседујете и важећу личну карту Р. Србије.

Путни лист можете добити истога дана и уколико сте пасош само оштетили, али је још увек важећи и Ваш идентитет се може неспорно утврдити. Уколико се Ваш идентитет и држављанство Р. Србије не могу одмах утврдити, потребно је извршити службене провере. У том случају, на издавање ПЛ се чека два до три радна дана.

Захтев за путни лист за малолетно дете подносе оба родитеља (присуство детета и оба родитеља је обавезно). Присуство само једног родитеља је могуће уз оверену нотарску сагласност другог родитеља, преведену на српски језик код овлашћеног преводиоца.

Присуство само једног родитеља је могуће и уз одлуку суда да самостално врши право родитељског старања над дететом (у том случају донети правоснажну оригиналну судску пресуду уколико је издата од суда у Р. Србији). Ако је аустријски суд донео такву пресуду, онда она мора бити преведена на српски језик код овлашћеног преводиоца. Путни лист може подићи само један родитељ.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Одговори на најчешћа питања
УРАЂЕНИ ПАСОШИ
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари