| |     latinica | english  
Насловна
Одговори на најчешћа питања

НАЈЧЕШЋЕ КОНЗУЛАРНЕ РАДЊЕ

Подношење захтева за нови пасош Р. Србије

Обавештавамо да је за подношење захтева за израду биометријског пасоша у Генералном конзулату  Републике Србије у Салцбургу неопходно претходно заказивање термина. Заказивање се врши радним данима, у периоду од 08:00 до 13:00 часова на телефон 0662/845-254.

Биометријске пасоше Републике Србије издају надлежни органи Министарства унутрашњих послова.

Захтеве за биометријске пасоше можете поднети и у дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије у иностранству.

За издавање биометријског пасоша потребно је лично присуство, као и присуство малолетног детета уколико подносите захтев и у његово име.

Уз захтев се прилажу следећа документа у оригиналу:

1. документ за идентификацију: биометријски пасош Р.Србије или плави пасош СР Југославије;

2. важећа дозвола боравка у Р. Аустрији (Aufenthaltstitetl - боравишна виза) - ако је истекла, приложити потврду надлежног органа да је поступак продужења у току са овереним преводом на српски језик од стране овлашћеног преводиоца. Двојни држављани могу доставити на увид ID-карту или аустријски пасош;

3. уверење о држављанству из Републике Србије (не старије од годину дана);

4. извод из матичне књиге рођених на домаћем обрасцу Републике Србије (розе боје са холограмом);

*уколико не поседујете наведена документа (Извод из матичне књиге рођених и Уверење о држављанству), приликом подношења захтева за пасош потписаћете сагласност да се та документа прибаве службеним путем

• држављани Републике Србије који су рођени на територији бивших СФРЈ република, а који у претходном периоду нису покренули поступак за упис у матичне књиге рођених Републике Србије, без одлагања треба да покрену одговарајуће управне поступке и регулишу обавезу уписа у матичне књиге рођених Републике Србије, јер неће моћи да прибаве нове путне исправе уколико не буду имали изводе из матичне књиге рођених Републике Србије;

• ако је биометријски пасош, који истиче, добијен у Генералном конзулату Р.Србије у Салцбургу, а особа је рођена на територији бивших СФРЈ република и у међувремену није извршила пријаву рођења у матичне књиге Републике Србије, потребно је да покрене поступак уписа у матичне књиге рођених Р.Србије и по његовом окончању, приложити и нови извод из матичне књиге рођених Републике Србије на домаћем обрасцу (розе боје са холограмом);

• ако је биометријски пасош, који истиче, добијен у Генералном конзулату Р.Србије у Салцбургу, није потребно приложити уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених;

• ако је биометријски пасош, који истиче, добијен у Генералном конзулату Р.Србије у Салцбургу, а дошло је до промене личних података, потребно је приложити ново уверење о држављанству и нови извод из матичне књиге рођених са промењеним личним подацима;

• ако је Ваш биометријски пасош нестао (изгубљен или украден) и желите да у Генералном конзулату Р.Србије у Салцбургу поднесете захтев за добијање новог, осим наведених докумената, потребно је да пријавите нестанак пасоша у најближој полицијској станици или у Бироу за нађене ствари (Fundamt) и затражите потврду губитка пасоша (Verlustmeldung), коју ћете превести на српски језик код овлашћеног судског преводиоца. Обавезно је и да доставите копију несталог пасоша. Нестали а непријављени пасоши, као и Ваши лични подаци у њима, могу бити злоупотребљени уколико пасош не буде благовремено оглашен неважећим.

Молимо да губитак или крађу пасоша без одлагања пријавите аустријској полицији или Бироу за нађене ствари и да са добијеном потврдом дођете у Генерални конзулат, како би пријавили нестанак пасоша. Чланом 42. Закона о путним исправама Републике Србије прописано је да лице које у иностранству изгуби путну исправу њен нестанак треба да пријави најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије, након чега ће надлежни орган Републике Србије путну исправу прогласити неважећом.

Уз таксу за захтев за нови пасош и доказ о регулисаном боравку у Р.Аустрији, уплаћује се и такса за оглашавање пасоша неважећим.

• ако је је Ваш пасош оштећен, али се из њега неспорно може уптврдити Ваш идентитет, потребно је да донесете стари оштећен пасош и поднесете захтев за нови, уз дозволу боравка и уплату таксе за нову путну исправу.

• Малолетно лице, без обзира на старост, добија властити пасош и не може се уписати у пасош родитеља. Малолетно дете мора да буде присутно. За малолетна лица, поред горе наведених докумената, неопходно је присуство оба родитеља (родитељи су у обавези да донесу своје важеће пасоше) или оверена сагласност родитеља, који није присутан (родитељ који долази са дететом је у обавези да донесе свој важећи пасош). Изјава о сагласности другог родитеља је неопходна и у случајевима када је један родитељ страни држављанин. Ако је дете поверено једном од родитеља на бригу и старање, потребно је да приложите правоснажно решење о старатељству у оригиналу од суда у Србији или правоснажно решење од суда у Аустрији са овереним преводом на српски језик, од стране овлашћеног  судског преводиоца.

Законски рок за решавање захтева је до 60 дана, који је прописан чланом 34. став 2. Закона о путним исправама.
Захтев за издавање пасоша може се поднети најраније седам месеци пре истека рока важења већ издатог пасоша.

Дипломатско-конзуларна представништва нису у могућности да приме захтеве за биометријски пасош за следећа лица:

а) новорођену децу у иностранству док се не изврши пријава рођења, односно, не упишу у матичну књигу рођених у Србији, пријави пребивалиште и одреди ЈМБГ (јединствени матични број грађанина)

б) која закључе брак пред иностраним органом и обрате се за издавање пасоша ради промене презимена, све док наведена промена презимена није извршена и у матичним књигама у Србији.

За детаљније информације у вези са издавањем пасоша, молимо да се обратите најближем конзулату или амбасади.

Важност плавих пасоша са ознаком „СР Југославија" престала је 31. децембра 2011. године.

Преузимање израђеног пасоша

На сајту Генералног конзулата Р.Србије у Салцбургу на страници УРАЂЕНИ ПАСОШИ можете проверити да ли је Ваш пасош израђен, тако што ћете прегледати да ли се број  Вашег захтева налази на Списку урађених пасоша за преузимање (број захтева се налази на потврди, коју сте добили приликом предаје захтева, заокружен у горњем десном углу).

Уколико је ваш биометријски пасош израђен, потребно је да лично дођете у Генерални конзулат Р.Србије у Салцбургу ради преузимања документа. Са собом понесите потврду и стари пасош. Родитељи могу преузети пасош за малолетну децу уз обавезу идентификације (пасош, лична карта). Пасоши се преузимају радним данима од 8,00 до 12,00 часова.


Издавање путног листа (ПЛ)

Уколико из било ког разлога морате хитно путовати у Републику Србију, а пасош Вам више не важи или је оштећен, украден или изгубљен, Генерални конзулат Р.Србије у Салцбургу Вам може издати путни лист, који служи само за одлазак у Србију и не може се користити за даља путовања или повратак у Аустрију.

Потребно је да приложите:

- две слике 3,5цм x 4,5цм,

- постојећи пасош (уколико је истекао или оштећен) или

- потврду о губитку/крађи пасоша (уколико је украден или нестао),

- личну карту Р. Србије, уколико је имате.

У случају губитка или крађе пасоша, потребно је да се обратите најближој полицијској станици према месту Вашег боравка у Р.Аустрији, пријавите губитак или крађу путне исправе Р. Србије и узмете потврду са уписаном именом и презименом, датумом и местом рођења, као и напоменом да сте пријавили губитак/крађу пасоша. Потврду треба да сачувате због издавања нове путне исправе у Р. Србији.

Путни лист можете добити истога дана уколико поред потврде о губитку, поседујете и важећу личну карту Р. Србије.

Путни лист можете добити истога дана и уколико сте пасош само оштетили, али је још увек важећи и Ваш идентитет се може неспорно утврдити. Уколико се Ваш идентитет и држављанство Р. Србије не могу одмах утврдити, потребно је извршити службене провере. У том случају, на издавање ПЛ се чека два до три радна дана.
Захтев за путни лист за малолетно дете подносе оба родитеља (присуство детета и оба родитеља је обавезно). Присуство само једног родитеља је могуће уз оверену нотарску сагласност другог родитеља, преведену на српски језик код овлашћеног преводиоца.

Присуство само једног родитеља је могуће и уз одлуку суда да самостално врши право родитељског старања над дететом (у том случају донети правоснажну оригиналну судску пресуду уколико је издата од суда у Р. Србији). Ако је аустријски суд донео такву пресуду, онда она мора бити преведена на српски језик код овлашћеног преводиоца. Путни лист може подићи само један родитељ.

ФОРМУЛАР - ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПУТНОГ ЛИСТА

Пријава новорођеног детета

Захтев за пријаву рођења детета подноси лично један од родитеља, ако су оба родитеља држављани Р.Србије. Са пријавом рођења потребно је да се сагласи и други родитељ.

У случају да је један од родитеља страни држављанин, обавезно је лично присуство оба родитеља. Родитељ, који је страни држављанин, у Генералном конзулату Р.Србије у Салцбургу даје писмену изјаву на српском језику да је сагласан са уписом детета у матичне књиге Р.Србије.

Уз пријаву се прилажу следећа документа у оригиналу:

1. Извод из матичне књиге рођених иностраног органа на вишејезичном (међународном) обрасцу (Internationale Geburtsurkunde) за дете;

2. Извод из матичне књиге венчаних Р.Србије родитеља (без обзира у којој су држави венчани).

* Ако родитељи нису венчани у тренутку рођења детета, потребно је приложити признање очинства (Vaterschaftsanerkennung) са преводом на српски језик од стране овлашћеног судског преводиоца

3. Уверење о држављанству Р.Србије за родитеља, који је држављанин Р.Србије, односно за оба родитеља, ако су обоје држављани Србије;

4. Извод из матичне књиге рођених Р.Србије за родитеља, који је држављанин Р.Србије, односно за оба родитеља, ако су обоје држављани Србије;

5. Важећи пасоши за оба родитеља (без обзира чији су држављани).

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУ РОЂЕЊА ДЕТЕТА

Пријава брака склопљеног у Р. Аустрији

Брак склопљен у иностранству постаје признат, када се упише у матичну књигу венчаних у Р.Србији.
Пријаву брака, који сте склопили у иностранству можете поднети лично у Генералном конзулату Р.Србије у Салцбургу, на чијем подручју сте склопили брак, и ми ћемо Вашу пријаву, одмах по пријему, доставити надлежном матичару у Р.Србији за упис у матичну књигу венчаних.

Уз захтев се прилажу следећа документа у оригиналу:

1. Извод из матичне књиге венчаних иностраног органа на вишејезичном (међународном) обрасцу (Internationale Heiratsurkunde);

2. Уверење о држављанству Р.Србије за супружника, који је држављанин Р.Србије, односно за оба супружника ако су обоје држављани Србије;

3. Извод из матичне књиге рођених Р.Србије за супружника, који је држављанин Р.Србије, односно за оба супружника, ако су обоје држављани Србије;

4. Важећи пасоши за оба супружника (без обзира чији су држављани).

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУ БРАКА СКЛОПЉЕНОГ У ИНОСТРАНСТВУ

 

Отпуст из држављанства Републике Србијe

Преко Генералног конзулата Р.Србије у Салцбургу можете поднети захтев за отпуст из држављанства Републике Србије. Потребно је да читко попуните захтев и приложите следећа документа:

- важећи пасош Републике Србије,

- извод из матичне књиге рођених Р. Србије на домаћем обрасцу (у случају да не поседујете овај документ, потписујете изјаву да може бити прибављен по службеној дужности),

- уверење о држављанству Р. Србије (у случају да не поседујете овај документ, потписујете изјаву да може бити прибављен по службеној дужности),

- извод из матичне књиге венчаних Р.Србије, ако сте венчани (у случају да не поседујете овај документ, потписујете изјаву да може бити прибављен по службеној дужности),

- гаранција о пријему у аустријско држављанство (Бесцхеид) у оригиналу са преводом на српски језик код овлашћеног преводиоца (уколико још нисте стекли аустријско држављанство),

- решење о пријему у аустријско држављанство или уверење о држављанству Р.Аустрије у оригиналу, са преводом на српски језик код овлашћеног преводиоца (уколико сте већ стекли аустријско држављанство),

- уверење о некажњавању, издато од државе у којој сте рођени не старије од 6 месеци, са преводом на српски језик од овлашћеног преводиоца (САМО за особе, које нису рођене у Р.Србији),

- решење о упису у војну евиденцију (САМО за пунолетне особе мушког пола и особе мушког пола, које у календарској години навршавају 18 година). Пунолетни држављани Р. Србије мушког пола, дужни су да пре подношења захтева за отпуст, регулишу војну обавезу, односно буду уведени у војну евиденцију код надлежног центра Министарства одбране. Молбу за упис у војну евиденцију могу поднети и преко Генералног конзулата Р.Србије у Салцбургу.

Захтев за малолетно дете подноси један родитељ уколико истовремено подноси захтев и за себе лично, уз писану сагласност другог родитеља.

Ако је дете старије од 14 година, потребно је лично присуство детета и његова сагласност. Ако је дете под старатељством, захтев подноси старатељ.

Захтев за отпуст из држављанства НЕ МОЖЕ самостално поднети малолетна особа.

 

ФОРМУЛАР - ЗАХТЕВ ЗА ОТПУСТ ИЗ ДРЖАВЉАНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

ФОРМУЛАР - ИЗЈАВА РОДИТЕЉА ДА ЈЕ САГЛАСАН ЗА ОТПУСТ ИЗ ДРЖАВЉАНСТВА МАЛОЛЕТНОГ ДЕТЕТА

 

ФОРМУЛАР - ИЗЈАВА ДЕТЕТА СТАРИЈЕГ ОД 14 ГОДИНА ДА ЈЕ САГЛАСНО ЗА ОТПУСТ ИЗ ДРЖАВЉАНСТВА

 

 

Овера докумената држављана Републике Србије

За сваку оверу документа је потребно лично присуство особе, која даје пуномоћје, одштампано пуномоћје, изјава или сагласност и важећи пасош Републике Србије или лична карта Републике Србије.

Термин се претходно мора заказати радним данима, у периоду од 08:00 до 13:00 часова на телефон 0662/845-254 САМО за оверавање (солемнизовање) наследничке изјаве, којом се одриче од наследства или се наследни део уступа, уз слање скениране наследничке изјаве на ћириличном писму на мејл: genconsulate.salzburg@mfa.rs

За све остале врсте пуномоћја, изјава и сагласности, укључујући и пуномоћја за располагање некретнинама, није потребно заказивати термин, можете доћи лично радним данима од 10 до 12 часова.

У Генералном конзулату Р.Србије у Салцбургу можете оверити сагласност да малолетно дете може путовати у иностранство са оцем/мајком/трећим лицем.

Прибава докумената из Србије

Посредством Генералног конзулата Р.Србије у Салцбургу можете прибавити следећа документа:

-изводе из матичне књига рођених, венчаних и умрлих (на домаћем или на интернационалном обрасцу), уверење о држављанству Републике Србије,

-уверење о слободном брачном стању,

-потврду о некажњавању,

-потврду о пензионом статусу у Р. Србији,

-потврду о животу.

У Генералном конзулату можете поднети и захтев за проверу свог држављанског статуса у Р. Србији.

Захтеви се подносе лично, уз важећи пасош или личну карту Републике Србије.

Издавање докумената из Србије

Уколико сте уписани у Регистар матичних књига, Генерални конзулат Р.Србије у Салцбургу може Вам издати следећа документа:

- изводе из матичне књига рођених, венчаних и умрлих (на домаћем или на интернационалном обрасцу), уверење о држављанству Републике Србије.

Регулисање војне обавезе

Регрути и лица у резервном саставу која путују у иностранство на боравак дужи од једне године, дужни су да се пријаве најближем дипломатско-конзуларном представништву ради увођења у војну евиденцију у року од 30 дана од дана преласка државне границе.

Држављани Републике Србије који стално бораве у иностранству дужни су да се пријаве најближем дипломатско-конзуларном представништву ради увођења у војну евиденцију у календарској години у којој навршавају 18 година.

Увођењем у војну евиденцију дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије, сматраће се да је држављанин Републике Србије регулисао војну обавезу.

Захтев се подноси лично уз важећи пасош или личну карту Р. Србије.

ФОРМУЛАР - ЗАХТЕВ ЗА УПИС У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

 

Конзуларне таксе се уплаћују у готовом новцу приликом подношења захтева.

 


КОНЗУЛАРНЕ РАДЊЕ КОЈЕ СЕ НЕ МОГУ ОБАВИТИ У ГЕНЕРАЛНОМ КОНЗУЛАТУ Р.СРБИЈЕ У САЛЦБУРГУ


1. Подношење захтева за дужи боравак или рад у Аустрији

За издавање визе за боравак дужи од 90 дана у Аустрији по основу запослења, спајања породице, школовања и др. надлежни су искључиво органи Р.Аустрије, односно дипломатско-конзуларна представништва Аустрије у иностранству.

2. Издавање личне карте Р. Србије и возачке дозволе Р. Србије

Захтеви за издавање личне карте и возачке дозволе не могу се предати у Генералном конзулату, већ непосредно код надлежне полицијске управе у Републици Србији, према месту Вашег пријављеног пребивалишта.

3. Прибава докумената оверених печатом Apostille

Не постоји могућност надовере докумената печатом Apostille посредством Генералног конзулата, јер је таква врста овере у надлежности судова Р. Србије. Такви захтеви се у Р. Србији подносе лично или преко пуномоћника.

 Конзуларне услуге
Одговори на најчешћа питања
УРАЂЕНИ ПАСОШИ
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари